Cleuren Cuvees
ALG. VOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid 

CleurenCiders BV vertegenwoordigd door Sander Cleuren, Wouter Cleuren en Jana Cleuren met ondernemingsnummer BE 0738.663.413 en gevestigd te 3770 Riemst, Deken Gelaesplein 3, hieronder genoemd de ‘maatschappelijke zetel’. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn deze van de verkoper. Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product of meerdere producten of diensten van CleurenCiders aankoopt alsook iedere bezoeker van de website van de CleurenCiders BV: cleurenciders.be. Onder koper wordt ook verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die op de maatschappelijke zetel van de handelaar goederen of diensten aankoopt. De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden op hierboven vermelde website en ter plaatse op de maatschappelijke zetel. Door het plaatsen van een bestelling op de website, webform of op de maatschappelijke zetel verklaart de koper kennis te hebben genomen van, te aanvaarden en zich akkoord te verklaren met de algemene verkoopsvoorwaarden. Alle vermeldingen, beschrijvingen en prijzen vermeld op de website zijn steeds onder voorbehoud van typfouten en vergissingen. De verkoper geeft geen garantie dat het getoonde product op afbeeldingen identiek overeenstemt met het gekochte product. In het geval een of meerdere artikels van deze verkoopsvoorwaarden door een rechterlijke uitspraak ongeldig worden verklaard, blijven de andere bepalingen van de verkoopsvoorwaarden steeds integraal van kracht Leveringen op postbusadressen worden niet aanvaard.


2. Totstandkoming

Een verkoopovereenkomst komt pas tot stand bij het expliciet aanvaarden van de bestelling van de koper door de verkoper en dit van zodra de verkoper de koper uitdrukkelijk bevestiging geeft van diens bestelling. In het geval goederen niet voorradig zijn bij of verkrijgbaar door de verkoper, zal deze de koper hiervan binnen de 7 werkdagen op de hoogte stellen en zal de verkoopovereenkomst ontbonden worden als de goederen vervolgens niet binnen de 30 werkdagen kunnen geleverd worden. De koper zal vergoed worden via een tegoedbon van het factuurbedrag of via bankoverschrijving op rekening van de koper binnen de 7 werkdagen na ontbinding van de verkoopovereenkomst. De koper heeft bijkomend geen recht op enige vorm van schadevergoeding voor het niet leveren van goederen. De verkoper houdt zich steeds het recht toe een bestelling niet te aanvaarden en desgevallend de verkoopovereenkomst te ontbinden, mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. Dit kan het geval zijn bij problemen in het verleden met bestellingen van de betreffende koper of diens gezinsleden, alsook bij problemen bij levering of openstaande facturen of bij bestelling van een groot aantal verschillende individuele flessen die een normaal voorraadbeheer sterk beïnvloeden.  De betaalde som zal in dat geval in mindering kunnen gebracht worden van openstaande facturen.


3. Minderjarigen

De verkoper respecteert de wetgeving inzake verkoop van alcohol aan minderjarigen en zal geen bestellingen aanvaarden van minderjarige personen (jonger dan 18 jaar). Bij vaststelling van een mogelijke overtreding hiervan wordt de verkoopovereenkomst ontbonden en als niet bestaande beschouwd. Elke aankoop die we binnenkrijgen wordt gecontroleerd via openbare kanalen. Via Facebook en andere sociale media kunnen we nakijken of er zeker geen minderjarigen onze producten kopen, dit naar best vermogen. Bij de minste twijfel zal CleurenCiders de aankoop annuleren en de goederen niet leveren.


4. Prijzen 

Alle prijzen van producten worden weergegeven in euro, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Prijzen zijn alle taksen en BTW inbegrepen. De verkoper heeft het recht ten allen tijde de prijzen van de producten te wijzigen. Producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op ogenblik van aanvaarding van de bestelling. De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen, inclusief verzendingskosten en wijziging taksen. Indien de prijs verhoogt, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, echter zonder recht op enige vorm van schadevergoeding. De verkoper is niet aansprakelijk noch gebonden voor fouten of typfouten in de aangeboden producten of aanbiedingen waarvan de koper op basis van redelijkheid kan aannemen dat het fouten betreft. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de prijs volledig en definitief betaald is.


5. Betalingen 

Diverse online betaalmogelijkheden zijn voorzien bij zowel afhaling als levering. Betalingen kunnen zowel Cash als via mobiel Bancontact (QR-code). Bancontact mobile is geconnecteerd met banking apps zoals ING, Belfius, KBC/CBC, … . Deze lijst is niet limitatief.  


6. Beveiliging 

De verkoper verbindt er zich toe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de website te garanderen. Bij gebeurlijke schade door het gebruik van de website en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik maken van 


7. Terugbetaling en retour 

Voor het geval een uitdrukkelijke betalingstermijn bedongen is, wordt bij niet- betaling op de vervaldag van de factuur deze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 15% met een minimum van 100 euro en met nalatigheidsintresten van 10% per jaar. De verkoper respecteert de regels met betrekking tot het terugbetalen van de door de consument koper gestorte bedragen conform de Wet van 13 juni 2014 betreffende het recht op retour. De koper kan afzien van de aankoop in de website binnen een periode van 14 dagen na aankoop. De kosten voor terugzending zijn ten laste van de koper. De producten moeten door de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzing en de factuur/leveringsbon (of leesbare kopie) teruggestuurd worden naar: CleurenCiders, BE 0738.663.413 en gevestigd te 3770 Riemst, Deken Gelaesplein 3. De goederen moeten onverwijld voor verstrijken van de 14 dagen na beslissing tot uitoefenen herroeprecht door de koper aan de verkoper worden overhandigd/geleverd. De terugbetaling van de aankoopsom van de goederen kan enkel gebeuren via bankoverschrijving en dit binnen 14 dagen na fysieke ontvangst van de goederen door de verkoper. In zoverre de koop gedaan werd via een tegoedbon of kortingbon, kan de terugbetaling eveneens gebeuren via een tegoedbon van het betreffende bedrag. Bij beschadiging van de goederen of gebruikssporen zal de verkoper de koper hiervan inlichten. De vastgestelde waardevermindering wordt afgehouden van de terug te betalen som. Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop van producten voor niet-beroepsmatige doeleinden.


8. Levering 

De verkoper zal trachten de goederen in een zo kort mogelijke termijn te leveren volgens het ‘best effort’ principe. De opgegeven levertijd op de website of op het bestelformulier is een indicatie en geenszins een garantie. De verkoper zal de koper bij vertraging in levering op de hoogte houden van de status van de bestelling indien de levertijd 7 werkdagen overschrijdt. Wanneer de goederen niet binnen de 30 werkdagen na bestelling kunnen worden geleverd, zal een nieuwe leveringsdatum worden afgesproken. De koper heeft evenwel op dat moment ook het recht af te zien van de aankoop waardoor deze ontbonden wordt. De verkoper zal vervolgens de aankoopsom inclusief betaalde verzendingskosten terugstorten binnen de 7 dagen na ontbinden van de verkoopovereenkomst.


9. Conformiteit en garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. De wettelijke garantie geldt nooit voor incorrect gebruik van de goederen, ongevallen, de beschadiging van de goederen ingevolge het niet naleven van de bewaarinstructies,… De garantie van 2 jaar is onder voorbehoud van producten met een beperkte houdbaarheidsdatum.  De garantieperiode is in dat geval vanzelfsprekend beperkt tot uiterlijk de vervaldatum.  Indien je bij de levering vaststelt dat de goederen beschadigd zijn of niet overeenstemmen met de geplaatste bestelling, dien je dit binnen de 24h na ontvangst hiervan per e-mail aan info@cleurenciders.eu te melden met een duidelijke motivatie zodat wij eventuele vergissingen kunnen rechtzetten of bij beschadiging tijdens het transport onze rechten kunnen vrijwaren ten opzichte van de verzendingsfirma.


10. Recht

 In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waar het bedrijf van de verkoper gevestigd is en het Belgisch recht is steeds van toepassing.


11. Klachtenbehandeling 

Iedere klacht zal met de nodige aandacht behandeld worden, evenwel zonder enige garantie op ontvankelijkheid. Klachten met betrekking tot een verkoopsfactuur dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel. Andere opmerkingen kunnen schriftelijk worden gericht aan CleurenCiders, BE 0738.663.413 en gevestigd te 3770 Riemst, Deken Gelaesplein 3 of via het e-mailadres info@cleurenciders.be.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr .